عابقهای صوتی کف و دیوار که برای جذب صدا در ساختمانها و آپارتمانها برای آسایش و آرامش ساکنین استفاده می شود.

 
  • کفپوشهای مخصوص ایزولاسیون صوتی کف
  • دیوارپوشهای مخصوص ایزولاسیون صوتی