از موارد مصرف دیگر این کفپوشهای میتوان به محلهایی اشاره نمود که بین دو محیط بیرونی و مسقف با شرایط کف متفاوت هستند و تردد در آنها بسیار زیاد است. بخاطر خاصیت جذب آب و ضریب اصطکاک بالا این کفپوشها انتخاب مناسبی جهت نصب در این ورودیها هستند. این کار موجب خشک و تمیز ماندن سطوح شده و از لغزندگی سطح جلوگیری میکند. نمونه این کاربرد را در بیشتر ورودیهای متروی تهران میتوانید مشاهده کنید که شرکت ایمن کفپوش با ارایه و نصب کفپوشهای آن توانست مزیتهایی از جمله جذب آب ناشی از تردد در مواقع بارندگی و جلوگیری از ورود آب به محیط مترو را فراهم آورد. همچنین در فصلهای بارندگی می توان با قرار دادن این کفپوشها که اصطکاک زیادی دارند و آب را از خود عبور می دهند بر روی سطح پله ها از لغزندگی این سطوح جلوگیری نمود، مخصوصا سطوحی که سنگ کار شده اند کند.