280

پس از راه اندازی خط تولید و با توجه به لزوم دریافت استاندارد ملی محصول در سال 1378 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخواست شد تا استاندارد کالای تولیدی را پس از آزمایشات لازم به این شرکت اعطا کند؛ از آنجا که در آن مقطع زمانی ردیفی از استاندارد ملی برای کالا وجود نداشت موسسه استاندارد اظهار نظری در مورد کفپوش زمین بازی ننمود. با توجه به این موضوع شرکت با ارسال نمونه به انگلستان موفق به كسب استاندارد این کشور بر روي اين محصول تحت شماره BS7188 در سیستم استاندارد انگلستان شد. در سال 1384 بدنبال مستندسازیهای موسسه استاندارد و تطابق استاندارد ملی 6437 با استانداردEN1177 اروپا برای این محصول موجب شد تا در ابتداي سال ٢٠٠٦ میلادی مجدداً این شركت اقدام به ارسال نمونه به موسسه Sport Labs انگلستان نموده و استاندارد EN1177 را برای کالای تولیدی خود که مورد نظر و مشابه استاندارد ملی 6437 ایران است را دریافت نماید.

.

نوع کفپوش سطح مقطع
ارتفاع سقوط مجاز نوع رنگ یک لایه/دو لایه استاندارد کالا
43ميليمتری 1.45 متر معدنی هر دو EN1177:1998
40 ميليمتری 1.40 متر معدنی هر دو EN1177:1998
30 ميليمتری 1.30 متر معدنی هر دو EN1177:1998
25 ميليمتری 0.80 متر معدنی هر دو EN1177:1998
20 ميليمتری 0.70 متر معدنی هر دو EN1177:1998