بلوکهایی با ضخامت ۱٥ تا ٣٠ سانتیمتر به شکل آجر از گرانولهای لاستیک به شکل روبرو می‌تواند بعنوان دیوارپوش در سالنهای تیراندازی در پشت سیبل نصب شود. این دیواره به لحاظ تخلخل از پخش شدن صدای ناشی از تیراندازی جلوگیری و آن را دمپ نموده و از طرفی بستر آن به شکلی است که در صورت برخورد گلوله نه تنها از کمانه کردن احتمالی گلوله جلوگیری نموده بلکه به راحتی آن را جذب و یا دفع نموده و به هیچ وجه سطح دیوار با برخوردهای مداوم گلوله آسیب نمی‌بیند.