خطوط تولید کارخانجات از محلهای دیگریست که این نوع کفپوشها کاربرد بسزایی دارد. محلهایی از خطوط که ایجاب می کند کارگران مدت زمان زیادی ایستاده باشند و یا بنا به نوع کارشان تردد در مسیرهای کوتاه داشته باشند از این نوع کفپوشها می توان برای زیر پای آنها استفاده نمود تا خستگی کمتری را حس کرده و از ایجاد درد در زانو و پاهای آنها بکاهد. همچنین خطر ابطلا به امراضی چون واریث پا را کاهش می دهد و باعث سلامتی جسمانی کارگران می گردد.